Misją PROSPRECO POLSKA jest dostarczanie naszym Klientom dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, zgodnych z obowiązującymi przepisami. Główne założenia naszych przedsięwzięć to: działania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, odzysk cennych surowców i energii, a tym samym wpływ na poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kraju.

 

 


Paliwa alternatywne

Produkcja stałych paliw odpadowych (RDF, SRF) może znacznie usprawnić, skrócić i uczynić tańszym proces gospodarowania odpadami, przynosząc jednocześnie liczne korzyści tym gałęziom przemysłu, które podejmą się ich współspalania w swoich instalacjach. Paliwo alternatywne jest znacznie tańszym, ale równie wydajnym źródłem energii, jak np. węgiel brunatny. Dostrzegając problemy rynku paliw alternatywnych, stosujemy najwyższej jakości technologie, dzięki którym otrzymujemy paliwa o znacznie lepszych właściwościach niż produkowane obecnie w kraju.

Nasze paliwo dostarczamy do: 

  • cementowni
  • elektrociepłowni
  • innych zakładów przemysłowych przystosowanych do wykorzystywania paliwa RDF we własnych procesach współspalania

Znaczna część odpadów o wysokiej kaloryczności i dobrych parametrach jakościowych marnuje swój potencjał energetyczny na składowiskach odpadów. W wyniku wejścia w życie zakazu składowania niektórych odpadów o wartości opałowej przekraczającej 6 MJ/kg s.m., sytuacja ta uległa zmianie - tym samy zwiększyła się ilość odpadów, z których można wytworzyć paliwo alternatywne. W naszej instalacji wykorzystujemy najlepsze dostępne technologie, gwarantujące ich właściwe przetworzenie oraz osiągnięcie konkurencyjnych parametrów produkowanych paliw.

Budując nasze instalacje do produkcji paliw alternatywnych korzystaliśmy z najnowszych technologii, tworzonych przy współudziale jednostek badawczych z Polski i Niemiec.

 

 


 

Osady ściekowe i odpady biodegradowalne

Odpady bogate w biodegradowalne substancje organiczne mogą być skierowane do przetwarzania w warunkach tlenowych. Szereg uwarunkowań materiałowych, technologicznych i biologicznych przyczynia się do prawidłowego przebiegu procesu. W instalacji PROSPRECO POLSKA gwarantujemy przeprowadzenie stabilizacji tlenowej w taki sposób, że możliwe jest bezpieczne i zgodne z prawem przyrodnicze wykorzystanie wytworzonych materiałów odpadowych. Dotyczy to przede wszystkim osadów komunalnych, które nie mogą być bezpośrednio zastosowane w rolnictwie, lecz muszą być ustabilizowane, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, która obniży ich podatność na zgniwanie i wyeliminuje zagrożenie dla środowiska i ludzi.

 

 


 

Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne i weterynaryjne, których odzysk nie jest dopuszczalny poddawane są procesom unieszkodliwiania przez ich termiczne przekształcanie w posiadających stosowne zezwolenia w instalacjach. PROSPRECO POLSKA opierając się na swoim doświadczeniu i znajomości prawa, zapewnia właściwe dla tej grupy odpadów postępowanie, gwarantujące bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i dbałość o ochronę środowiska.

 

 


 

Odpady zawierające azbest

Posiadamy uprawnienia oraz możliwości techniczne do odbioru odpadów azbestowych. Gwarantujemy ich właściwą, zgodną z prawem utylizację oraz zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa przy realizacji odbioru.